نام و نام خانوادگي: رضا نیکزادی

سمت: مدير كل

==================

نام و نام خوانوادگي: جواد سالاری

سمت: معاون توسعه و عمران

==================

 

نام و نام خانوادگي:

سمت:معاون توسعه مدیریت و منابع

==================

نام و نام خانوادگي:رضا فلاح

سمت:مسئول حراست

==================

نام و نام خانوادگي:رضا قرباني

سمت:نماينده ولي فقيه

==================

نام و نام خانوادگي:محمدعلي قاسمپور

سمت:رئيس اداره طرح و برنامه ريزي

==================

نام و نام خانوادگي:فرزاد فردین

سمت:مسئول اداره مطالعات

==================

نام و نام خانوادگي:محسن شفيعي بافتي

سمت:رئيس اداره بهسازي و امور توليد

==================

 

نام و نام خانوادگي: احد عربپور داهوئی

سمت: رئيس اداره عمران و زير بنايي

==================

نام و نام خانوادگي:منصور نظری رباطی

سمت:رئیس اداره اداری و مالی

==================

نام و نام خانوادگي:

سمت: مسئول روابط عمومی

==================

 

نام و نام خانوادگي:محسن موقر افضلی

سمت:رئيس اداره شهرستان بردسير

==================

 

نام و نام خانوادگي:محسن ضیایی مقدم

سمت:رئيس اداره شهرستان بم

==================

نام و نام خانوادگي:حسن شمس الديني

سمت:رئيس اداره ترويج و امور تعاونيها

==================

نام و نام خانوادگي: سعید رییسی

سمت:رئيس اداره شهرستان شهربابك

==================

نام و نام خانوادگي:شکراله صفاری

سمت:رئيس اداره شهرستان سيرجان

==================

نام و نام خانوادگي: حمیدرضا صادقی گوغری

سمت:رئيس اداره شهرستان بافت

دیدگاهتان را بنویسید