بمنظور بررسي مسايل و مشكلات بهداشتي جامعه عشايري حوزه شمال استان   جلسه اي در مورخ 91/05/04 با حضور مدير كل محترم امور عشاير استان كرمان و مسئولين ادارات طرح و برنامه ريزي ، امور تعاونيها و مشاركت مردمي و بهسازي امور توليد و همچنين معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان و كارشناسان و مسئولين حوزه هاي مختلف معاونت بهداشتي استان در محل دفتر معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان برگزار شد…

در اين جلسه در ابتدا جناب آقاي مهندس شاكري مدير كل امور عشاير استان آماري از وضعيت جامعه عشايري استان ، توليدات و شاخصهاي بهداشتي آنان ارائه و بيان داشتند يكي از مهمترين دستورهاي كاري اداره كل امور عشاير استان بحث ارتقاء شاخص بهداشت جامعه عشايري استان مي باشد ، در اين راستا ضمن اينكه اداره كل امور عشاير فعاليتهايي را بصورت پراكنده و محدود انجام مي دهد نيازمند همكاري و ياري دانشگاه علوم پزشكي و واحدهاي بهداشت شهرستانهانیز مي باشدكه در راستاي آيين نامه ساماندهي عشاير فعال شده و با انسجام و هماهنگی بیشتر  حضور مشهودتري در جامعه عشايري داشته باشند . در ادامه آقاي دكتر گرگاني معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان ضمن خوش آمدگويي و استقبال از همكاري با مجموعه عشايري بمنظور بالا بردن شاخص بهداشت بخصوص در زمينه دسترسي به سرويسهاي بهداشتي و برنامه هاي پوشش پزشك خانواده و دسترسي به تيمهاي سيار بهداشتي قول مساعد دادند و مقررگرديد بمنظور اتخاذ راهكارهاي اجرايي گسترش همكاريها بين دو دستگاه ، جلسه اي با حضور كارشناسان دو مجموعه برگزار گرديده و مطالب بصورت ريزتر مورد بررسي قرار گيرد .

دیدگاهتان را بنویسید