بنا به اظهار آ قای قاسمپور معاونت محترم اداری و مالی اداره کل:با پیگیری مدیریت وامور مالی اداره کل با اخذ اولین تخصیص بودجه هزینه ایی ،مطالبات 7نفراز بازنشستگان شامل : پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی استفاده نشده سال 91 اداره کل پرداخت گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید