خانم مهندس سازمند کارشناس اداره بهسازی وامور تولیداداره کل در خصوص پرورش دام عشایر بصورت ارگانیک بیان نمودند:

درايران ، سيستم پرورش گوسفند وبز بصورت عشايري همخواني زيادي باسيستم دامپروري ارگانيك دارد از جمله ميتوان به بخش تغذيه دام، اصلاح ، بهداشت ورفاه دام اشاره كرد. در تغذيه دام درسيستم دامپروري ارگانيك دامها، از منابع غذايي ارگانيك تغذيه  ودام هاي عشاير  نيز قسمت عمده اي از سال را از منابع ارگانيك ( دست نخورده ) تغذيه مي كنند. سيستم عشايري ايران بابرخی توصيه هاي بهداشتي فدراسيون بين المللي جنبش كشاورزي ارگانيك همخواني دارد به گونه اي كه در اغلب موارد به جای استفاده از مواد ضدعفوني كننده شيميايي از مواد طبيعي وروشهاي سنتي استفاده مي كنند. در دامپروري ارگانيك حيوانات  توانايي برورز رفتارهاي غريزي خودرا دارامی باشند.همچنین در سيستم هاي  عشايري ًحيوانات بصورت گله اي نگهداري واغلب فصول سال در مراتع طبيعي چرا مي كنند. نيروي كار در دامپروري ارگانيك بايد مهارت كافي داشته ودوره هاي آموزشي خاص راديده باشددراین راستا با توجه به اینکه در سيستم عشايري ، عشاير در كار خود مهارت وتجربه چند هزار ساله دارند مي توان نتيجه گرفت كه بخش عشايري ايران قابليت تبديل وگذار به سيستم دامپروري ارگانيك رادارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید