پروژه شناسایی واحیاء ایلراههای عشایری وتهیه نقشه های آن در سیستم Gls در شمال استان کرمان واستان هرمزگان در واحد مطالعات اداره کل با همکاری شرکت مشاور نقشه پرداران سرزمین کریمان در تاریخ 91/2/27 اغاز ودرتاریخ 92/2/15  به اتمام رسید…

 

از آنجایی که هدف اصلی این پروژه مطالعاتی شناسایی ، تثبت ایلراه های عشایری، به منظور حفظ وحراست آنها ، اجرای اقدامات وخدمات زیربنایی مورد نیاز عشایر وتدوین تقویم کوچ ومعرفی به دستگاهها ومراجع ذیربط می باشد،  شهرستانهای بافت، بردسیر،سیرجان ،بم وشهربابک تعداد ایلراه های موجود ومیزان کیلومتر آنها مشخص گردیده و براین اساس تعداد 10 ایل راه اصلی شامل ایل راه های کهنوج- رابر، ارزوئیه – بافت، گلزارهنزا، در شهرستانهای رابر، بافت، بردسیر، هرمزگان ایل راه های فارغان به چهارگنبد ، کفه مور به گدار خانه  سرخ ، پرپا به منسار در شهرستان سیرجان، ایل راه های دشت دارزین به دهبکری وایل راه علی آباد ضیاء به ریگان تک فرهاد در شهرستان بم، ایل راههای خاتون آباد به دهج وخبر وایل راه استبرق به منطقه چاه دزدان وبازرگان در شهرستان شهربابک شناسایی وبا Gpsدر مجموع 4563 کیلومتر ایل راه شمال در استان کرمان وهرمزگان برداشت گردید. در بین 10 ایل راه که درشمال استان  کرمان قراردارد ایلراه ارزوئیه- بافت با 1253 کیلومتر ،طولانی ترین ایلراه وایلراه ریگان – دهنه عباسعلی با 126 کیلومتر، کوتاهترین ایلراه می باشد ازمجموع 4563 کیلومتر ایل راه شمال استان کرمان وهرمزگان 2260 کیلومتر یا 46 در صد از نواحی دشتی ، 1478 کیلومتر یا 3/30 در صد از نواحی تپه ماهور و1125 کیلومتر یا 23 درصد از نواحی کوهستانی می گذرد.

برای ایل راه 14 لایه اطلاعاتی برداشت گردیده است که مهمترین انها به شرح ذیل  می باشد:

1-     لایه ایلراه شامل 49 فیلد اطلاعاتی

2-     اطراقگاه ییلاقی

3-     اطراقگاه قشلاقی

4-     اطراقگاه میان بند

5-     گلوگاههای ییلاقی وقشلاقی

6-     نقاط حادثه خیز

7-     موانع کوچ

8-     پروژ ه های پیشنهادی

9-     منابع آب

10-امکانات اطراف اطراق گاهها

دیدگاهتان را بنویسید