به گزارش روابط عمومی اداره کل آقای مهندس ابراهیمی در خصوص فرارسیدن  روز روستائیان وعشایر بیان کردند :ثبت روز عشایر مقدمه ایی است برتوجه بیشتر مسئولین وخدمات رسانی بیشتر ازسوی سازمان ها ونهادهایی که به نوعی کارخدمات رسانی به جامعه عشایررادردستورکاردارند .روستائیان وعشایر نیروی تولیدگر جامعه هستند وازدیرباز افتخاراتی داشته اند که امروز وفردا هم خواهند داشت .ایشان اظهار داشتند :طبق فرموده حضرت امام خمینی (ره) که :عشایر ذخایرانقلابند،آنها پیشران وپیشگام ومدافع آزادی دین ومرز ودرانقلاب اسلامی ودفاع ازکشور همیشه آماده بوده اند…

 

مدیر کل امور عشایر کرمان درخصوص روستائیان وعشایر کرمان خاطرنشان کردند:عشایر کرمان با 22564خانوار وجمعیتی بالغ بر 109439نفر 2/9درصد عشایر کشور راشامل میگردند که حدود 4%جمعیت کل استان راتشکیل داده ودومین استان عشایر نشین بعداز استان فارس محسوب میگردد که شامل 28ایل و42طایفه مستقل میباشد وبه شیوه کوچ نشینی به مساحت 104189کیلومترمربع یعنی 56درصدمساحت کل استان فعالیت وباتولیدات دامی وکشاورزی وصنایع دستی نقش قابل توجهی در اقتصاد استان دارندواضافه نمودند:اراضی زیرکشت کشاورزی درییلاق وقشلاق عشایر استان حدود 70000هکتارمیباشد که شامل اراضی کشاورزی وباغات عشایر میباشد. همچنین یادآورشدند: شهرستانهای شمالی 60%جمعیت عشایر استان رادربرمی گیرند .

 

آقای مهندس ابراهیمی درخصوص توانمندیهای عشایر استان اعلام نمودند :عشایر با دراختیارداشتن 45%دام استان حدود 38%درصد گوشت قرمز راتولیدوازسال گذشته تاکنون 115میلیاردریال تسهیلات جهت تولید گوشت قرمز به عشایر اختصاص  داده شده است .

ایشا ن تاکید کردند:حدود35%صنایع دستی استان نیز توسط خانوارهای عشایر تولید میگردد.درهمین راستا درسال گذشته 6000نفرروز درزمینه های مختلف مانند قالی بافی ،گلیم بافی ،خیاطی …….به زنان عشایر آموزش داده شده و6تشکل صنایع دستی نیز باهدف ساماندهی وتوسعه صنایع دستی عشایراز سال 88تاکنون  به ثبت رسیده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید