به گزارش روابط عمومی اداره کل  همزمان بافرارسیدن روز روستا وعشایر مدیرکل امورعشایرکرمان بیان نمودند:

15مهرماه به عنوان روزملی روستا وعشایرتوسط شورای فرهنگ عمومی کشوربه منظورارج نهادن به روستائیان وعشایروفرهنگ آنها تصویب شد …

 

درسال” اقتصادمقاومتی :تولید ،اشتغال ” شوروشوق مجموعه ها برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری بیش ازپیش نمایان شده واین فعالیت هابدون تردید جزبااراده روستائیان وعشایر تحقق نخواهدیافت.

مدیرکل امورعشایرکرمان اظهارداشتند:انتخاب 15مهرماه به عنوان روزملی روستاوعشایردرتقویم رسمی کشورفرصت مغتنمی برای تجلیل ازبخش قابل توجهی ازمردم عزیزساکن درروستاها وعشایراست .روستائیان وعشایربه عنوان محورحفظ توان اقتصادی وپشتوانه استقلال سیاسی  وامنیتی کشوربارزترین نقش رادرتحقق سیاست های اقتصادمقاومتی به عهده وبه منصه ظهوررسانیده اند وامروز به برکت نظام مقدس  جمهوری اسلامی نگاه خاص وویژه ایی به امرتوسعه روستا وعشایر غیورشده است .

ایشان ادامه دادند:اینجانب روزملی روستا وعشایررابه تمامی روستائیان گرامی وعشایرسختکوش که دل درگروتمامیت ارضی کشورواستان دارندومرزبانان سخاوتمنداستان محسوب میشوندونقش بی بدیلی درسلامت غذایی استان وکشور دارند تبریک  وتهنیت عرض نموده وامیدوارم درسایه تدابیرمقام معظم رهبری”مدظله العالی “وبااجرای سیاستهای دولت محترم به زودی شاهد بهره مندی بیش ازپیش روستاها ومناطق عشایری استان ازبرکات برنامه های توسعه ایی کشورباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل  همزمان بافرارسیدن روز روستا وعشایر مدیرکل امورعشایرکرمان بیان نمودند:

15مهرماه به عنوان روزملی روستا وعشایرتوسط شورای فرهنگ عمومی کشوربه منظورارج نهادن به روستائیان وعشایروفرهنگ آنها تصویب شد …

(بیشتر…)

دیدگاهتان را بنویسید