بنا به اظهار خانم مهندس جمال زاده مسئول مطالعات  اداره کل، یک دوره کار گاه آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های مطالعاتی …


عشایر از مورخ92/9/5لغایت 92/9/6 توسط مدیریت امور عشایر استان تهران در موسسه تحقیقات علوم دامی در شهرکرج با حضور ریاست محترم سازمان امور عشایر ایران ، معاون و جانشین محترم  ریاست جناب آقای مهندس صفر زاده و مدیر کل محترم  دفتر مطالعات جناب آقای مهندس میر امینی و مسئولین مطالعات استانهای کشور بر گزار شد .دراين جلسه ابتدا شركت مهندسين مشاور سامان آب سرزمين در قالب كارگاه آموزشي مورد  پروژ ه يابي در سطح مناطق عشايري استان تهران را مطرح وسپس نتايج طرح تحقيقاتي افزايش نرخ بره زايي در گله هاي گوسفند وبز عشاير توسط كارشناس مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور ارائه گرديد.همچنين اعلام گرديد كه كليه ايلراهها واسناد ومدارك مطالعات انجام شده استانها، سامانه هاي غربي وكانونهاي عشايري سراسر ايران از طريق سايت قابل دسترسي می باشد.دراين همايش انتخاب پروژ ه ها از نظر فنی ،اولويت بندي پروژه ها ، تعيين اعتبار مورد نيازانها توسط آقاي مهندس صفرزاده و مهندس باباداوردان آموزش داده شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید