تركيب اجتماعي جمعيت استان كرمان متشكل از سه جامعه متمايز شهري ، روستايي و عشايري است .حيات اجتماعي در اين استان از ديرباز متاثر از روابط متقابل جوامع مذكور بوده است و جامعه عشايري نقش بارز و فعال در زندگي اجتماعي و اقتصادي استان بعهده داشته است .استان كرمان در پهنه اي بمساحت 186422 كيلومتر مربع از لحاظ اقليمي داراي شرايط گوناگون است . از مجموع 117 دهستان استان 81 دهستان بعنوان مناطق ييلاقي و قشلاقي و ميانبند مورد استفاده عشاير قرار مي گيرد .


محور و زمينه اصلي فعاليتهاي اقتصادي درجامعه عشايري دامداري است كه نقش تعيين كننده اي در اين شيوه زندگي دارد ، عشاير استان با دارا بودن بيش از سه ميليون دام 65 درصد از مراتع استان را جهت تعليف دام خود در اختيار دارند .دام عشاير شامل بز ، ميش ، گاو ؤ شتر مي باشد كه بز كركي رايني گونه غالب الست و كرك مرغوب استان از آن بدست مي آيد . محصولات دامي عشاير شير ، ماست ، كشك ، روغن ، پنير ، گوشت قرمز ، پشم و كرك مي باشد .فرآورده هاي لبني و پروتئين يعشاير سهم مهمي در تامين موارد مورد نياز ساير اقشار جامعه دارد .صنايع دستي و زراعت و باغداري درميان عشاير استان بعنوان فعاليت جنبي در كنار  كار دامداري صورت مي گيرد .

دیدگاهتان را بنویسید