مسعود کورکی نژادرئيس اداره امورعشاير شهرستان سيرجان در خصوص کوچ عشایر شهرستان بیان نمود..

: ايل رائيني از عشاير برون كوچ شهرستان سيرجان هستندكه فصل قشلاق را دراستان هرمزگان به سرمی برندامابااخطار اداره منابع طبيعي هرمزگان بايستي تا 15 فروردين ماه از مراتع قشلاقي خارج شوند. از طرفي اداره منابع طبيعي شهرستان سيرجان نيز از ورود ايشان به مراتع ييلاقي تا 25 ارديبهشت ماه جلوگيري مي نمايد. وي اظهار داشت :به علت عدم مراتع ميان بند در طول مسير كوچ هرساله اين مشكل براي عشاير به وجود مي آيد و عشاير مذكور هميشه دچار سرگرداني ومتحمل خسارات سنگینی می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید