آقای مهندس شاکری در خصوص کوچ گرمسیری عشایر کرمان بیان نمودند :

کوچ گر مسیری عشایر استان کرمان از اواسط شهریور به مقصد مناطق قشلاقی استان کرمان و هر مزگان آغاز میگردد. دراین راستابایستی عشایر استان تقویم کوچ را رعایت کنند تا مراتع در قسمت های گرمسیری ، آماده  تعلیف   دام ها شوند و افزودند هم اکنون به غیر از عشایری که در کانون های اسکان ساماند هی شده اند حدود 7000 خانوار عشایری کوچ رو در استان وجوددارد که همه ساله قبل از  آبان ماه اقدام به کوچ کرده و از مسیر راههای ایلاتی راهی مناطق گر مسیر می شوند و بهتر است در حین کوچ با هماهنگی با امور عشایر استان ورعایت مسائل امنیتی مسیر حرکت کرده تا هم خود و هم دام هایشان سالم به مقصد بر سند . آقای مهندس شاکری تصریح نمودند: عشایر تنها در دو مقطع از سال حرکت و جابجائی بین استانی دارند و دام های آنها نیز هویت دار و شناخته شده و تحت نظر واحد های سیار دام پزشکی قرار دارند. از نظر حفاظتی با توجه به سلسله مراتب ایلیاتی و وجود نیر وهای حفاظتی از خودعشایر تا کنون هیچگونه مشکل امنیتی برای عشایر استان به وجود نیا مده و  غالباکوچ انها به وسیله خودرو انجام می شود .

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید