بنا به اظهارات آقای شمس الدینی رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت در نیمه دوم آذر ماه ، این اداره اقدام به آبر سانی سیار جهت عشایر منطقه به میزان 1000 متر مکعب  ، راه اندازی حمام خورشیدی گلو محمد آباد ، رفع مشکل و فعال نمودن جایگاه سوخت فسیلی منطقه چک چک صوغان و نمونه گیری و واکسیناسیون دامهای عشایر منطقه خبر و دشتاب نموده و در خصوص تامین آب آشامیدنی عشایرپیگیری و هماهنگیهای لازم با اداره آب و فاضلاب روستایی صورت گرفته است .ایشان  عملکرد شرکت تعاونی عشایری ان شهرستان  را به شرح ذیل بیان نمودند: فروش 50 تن جو ، 5/2 تن کنسانتره ، 40 تن آرد ، توزیع نفت سفید بمیزان 40 هزار لیتر ، توزیع 600 هعدد سیلندر گاز و بیمه اجتماعی 8 نفر

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید