جمعيت عشايري استان كرمان براساس آمار سال 77 ، 129904 نفر بوده است كه حدود نيمي  از اين جمعيت ( 63872 ) نفر زنان عشاير را تشكيل مي دهند …

نسبت جنسي برابر 103 است كه از هر 103 نفرمرد 100 نفر زن می باشد . بيشترين درصد باسوادي در بين زنان گروه سني     14-11 ساله  ( 5/77 % ) و 24- 15 ساله را 66 % و بيشترين درصد گروههاي عمده سني را  در بين زنان 64 – 15 ساله تشكيل مي دهند . وضعيت ازدواج در بين عشاير تك همسري و متوسط اولين ازدواج در زنان عشاير 20 سال و عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، افزايش سطح سواد و نيروي كار در آن تأثير گذاشته است . در جامعه عشايري هر خانوار را مي توان به عنوان  يك واحد توليدي محسوب كرد.
فعاليت
:
 دامداري حرفه و پيشه اصلي عشاير استان کرمان است و كشاورزي نيز در ميان عشاير بعنوان فعاليت جنبي در كنار دامداري صورت مي گيرد . فعاليت ديگر عشاير در بخش صنعت است . صنايع عشاير شامل صنايع دستي ، صنايع تبديلي است . صنايع دستي در برگيرنده كليه فرآورده هاي  دست ساز و دست باف عشاير است كه عمده آن توسط زنان عشاير توليد و بخشي از آن صرف  رفع حوائج زندگي و بخش ديگر بعنوان منبع كسب و درآمد براي خانوار است .
براساس تحقيقات بدست آمده سهم زنان عشاير در مواردي چون كاشت ، داشت ، برداشت  در فعاليتهاي كشاورزي ( 14 ، 17 ، 21 درصد ) در اموراتي چون مراقبت از دام ، چرا ، تعليف ، شيردوشي به ترتيب ( 74 ، 13 ، 44 ، 96 درصد ) برآورد شده است .

دیدگاهتان را بنویسید