به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشاير استان كرمان پس از سپری کردن 17 سال خشکسالی بارندگی و نزولات آسمانی باعث خوشحالی عشایر گردید. در شهر ستان بافت در سال جاری 95 میلیمتر بارندگی گزارش گردیده که 75 میلیمتر آن مربوط به بارندگی روزهای اخیر بوده است این بارندگی با کوچ عشایر همزمان و 200 خانوار در شهر ستان بافت -60خانوار در شهر ستان رابر و 100 خانوار در شهر ستان ارزوئیه متحمل خسارات زیادی گردیدند که با پیگیری های به عمل آمده از طریق فر مانداریها و مدیریت هلال احمر تا کنون جهت 100 خانوار عشایر امکاناتی از قبیل موکت – پتو- نایلون- چراغ والور- کنسرو جات ، بیل – چادر و …… از هلال احمر تحویل و با همکاری اداره امور عشایر عشایر شهر ستان بافت  دربین عشایرتوزیع گردیده است در همین راستا 400 کیلومتر را ه عشایری نیز بشدت تخریب که درحال تیغ زنی و باز گشائی می باشند .

دیدگاهتان را بنویسید