در تاريخ 91/11/24يك دوره آموزشي آشنائي با بيمه محصولات كشاورزي و پرداخت خسارت توسط اداره امور عشاير شهر ستان سيرجان با هماهنگي صندوق بيمه محصولات كشاورزي در منطقه عشاير نشين باغ چوبي آن شهر ستان برگزار گرديد در اين دوره يك روزه كه با حضور جهل نفر از عشاير منطقه برگزار شد ابتدا كارشناسان امور عشاير در خصوص اهميت بيمه محصولات كشاورزي مطالبي را بيان و سپس كارشناسان صندوق بيمه كشاورزي در خصوص شرايط بيمه باغات و همچنين پرداخت خسارت محصولات وشرايط و ضوابط بيمه دام و نحوه پرداخت خسارت واحدهاي دامي مطالبي را عنوان وعشاير حاضر سوالات و ابهامات خودر ا مطرح كه توسط كار شناسان صندوق بيمه پاسخ لازم ارائه و پيشنهادات و نظرات عشایر جهت انعكاس به مراجع بالاتر جمعبندي گرديد.

ذخیره

دیدگاهتان را بنویسید