گزارش عملكرد اداره كل امورعشاير استان كرمان…

1- احداث جايگاه سبدي توزيع گاز در مناطق عشايري شهرستانهاي بم- بافت- سير جان- بردسير-شهربابك وخريداري وتوزيع سيلندر گاز در بین عشاير مناطق ذكرشده.

2- خريداري وتوزيع لوازم گازسوز مانند تنورگازي در مناطق عشايري شهرستانهای  بم وريگان

3- خريدار ی ونصب آبگرمكن هاي خورشيدي در مناطق عشايري شهرستانهاي بم، بافت، سيرجان، بردسير،شهربابك

4- خريداري ونصب پنل هاي  خورشيدي تأمين روشنايي در مناطق عشايري سيرچ

5- احداث جايگاههاي توزيع نفت سفيد در مناطق عشايري سيرجان

6- خريداري ونصب سرويسهاي بهداشتي پيش ساخته در مناطق عشايري شهرستانهای سيرجان ، بافت،بم وريگان

7- تامين آب شرب بهداشتي جهت انسان ودام در مناطق عشايري شهرستانهاي بم ، بافت، سيرجان، شهربابك،بردسير

8- احداث باغات ميوه در كانونهاي اسكان عشايري شهرستانهاي بم، بافت، بردسير، سيرجان

9- كشت محصولات زراعي داخل وخارج فصل در كانون اسكان عشاير ارزوئيه

10- كشت محصولات جديد مانند زعفران در كانونهاي اسكان عشايرشهرستانهاي شهربابك وبردسير وگل محمدي در كانونهاي اسكان عشاير شهرستانهاي سيرجان وبردسير

 

دیدگاهتان را بنویسید