اعتبار برای حمایت از زنان كارآفرین در جهت طرحهای تولیدی از واحد امور زنان اداره كل امورتعاونی ها و مشاركت مردمی سازمان عشایر دریافت كرده است ….

كه این طرحها شامل 1 كارگاه پرورش مرغ بومی در كانونهای توسعه دو شهرستان بافت و سیرجان و ایجاد یك صندوق خرد زنان عشایر شهرستان بردسیر انجام گردیده است . همچنین مبلغ 50 میلیون ریال اعتبار از محل امور زنان معاونت ترویج و مشاركت مردمی جهاد كشاورزی استان كرمان جهت طرح توانمندی سازی زنان عشایر آموزش مهارتهای كشاورزی و ایجاد یك صندوق خرد در شهرستان بردسیر بوده است ، همچنین در جهت استفاده از تسهیلات وام صنایع دستی تعداد 200 نفر به معاونت صنایع دستی 1306 نفر و از زنان عشایر بی سرپرست و كودكان یتیم و معلول به سازمان بهزیستی و 20 نفر از زنان عشایر و دختران تحصیلكرده جهت آموزش كوتاه مدت مامایار عشایری معرفی شدند .

دیدگاهتان را بنویسید