به گزارش روابط عمومی اداره کل کار گاه آموزشی طرح پروار بندی امانی دام سبک عشایر کشور با حضور مسوولین محترم امور تعانیها و مدیران عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی عشایری کشور و با دعوت مدیران کل 6 استان عشایر کشور ( استانهای کرمان – خراسان رضوی – خراسان شمالی- لرستان – کرمانشاه – فارس – ) بعنوان استانهای پایلوت اجرای طرح پروار بندی امانی دام سبک  در سال 92 ،بمدت 2 روز از مورخ 17/2/92 در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) برگزار گرديد.

 

اين كلاسها در خصوص چگونگی نحوه اجرای طرح مذکور که توسط شبکه تعاونیها ی عشایري استان خراسان رضوی و شمالی انجام شده بود برگزار گردید ،در این کار گاه آموزشی آقای مهندس شاکری مدیر کل محترم – آقای شهر یاری مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عشایری و آقای کار آمد رئیس اداره امور تعاونیها ی اداره کل نیز حضور داشتند .

دیدگاهتان را بنویسید