آقاي مهندس شاكري در گفتگويي با خبر نگار تسنيم در خصوص كرك بز رائيني بيان نمودند: …

كرك بز رائيني كه بهترين كرك ايران وحتي خاورميانه براي بافت گليم وفرش است منحصر به عشاير بافت در استان كرمان ميباشد. ايشان با بيان اينكه در استان كرمان طيف هاي مختلف  عشاير در هنرهاي گوناگون صنايع دستي تبحر خاصي دارند،افزودند: بافت گليم شيريكي پيچ در سيرجان واز الياف نوعي كرك  به نام كرك بز راييني  بافته و تهيه ميشود  همچنين كرك اين بز سفيد تر وبا كيفيت تر از كرك بز موهر وساير بزهاي  ايران ميباشد. آقاي مهندس شاكري با بيان اينكه  بافت انواع گليم وفرش در ميان عشاير با ويژ گي هاي خاص عشاير كرمان رواج دارد افزودند: گليم شيريكي پيچ وفرش در صنايع دستي عشاير بازار خاص خودرا داشته و هرساله در نمايشگاههاي مختلف سراسرکشور به فروش می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید