رئیس اداره امورعشایر شهر ستان ،آقای مهندس نظری از آبرسانی سیار بمیزان 1300 متر مکعب جهت عشایر شهرستان کوهبنان خبر داد. ..

ایشان بیان نمودند :مقدار 30 تن سهمیه آرد و 3 تن سبوس عشایر توسط اتحادیه تعاون روستائی شهرستان خریداری و  بین عشایر توزیع گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید