به گزارش آقای مهندس حاجی رضایی ، رئیس اداره عمران وامورزیربنایی: این اداره کل در شهریور ومهر ماه سال  جاری اقدام به  15000 متر مکعب آبرسانی سیار در شهرستانهای سیرجان ، شهربابک، بردسیر، بم، وبافت ویکصد کیلومتر از راههای عشایری را مرمت نموده است . بنابه  اظهار رئیس اداره عمران وامور زیربنایی،اعتبارات  این اداره کل درسال 93 حدود 27 میلیارد ریال در زمینه های راه ،خطوط انتقال آب ، حفر چاه ، تجهیز وبرقی نمودن چاههای آب شرب ، کشاورزی وآبرسانی سیار بوده که نزدیک به سه برابراین اعتبارات در سال 92 میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید