رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت از آبر سانی سیار به 400 خانوار عشایری بمیزان 1200 متر مکعب و مرمت و بازگشائی 334 کیلومتر راه عشایری جهت 430 خانوار عشایر درابهمن  ماه خبر داده و عملکرد شرکت تعاونی این شهر ستان را به شرح ذیل بیان نمود:

1-توزیع 73 تن جو -43 تن سبوس – 20 تن کنسانتره – 63000 لیتر نفت سفید – و 90 تن آرد

دیدگاهتان را بنویسید