به گزارش روابط عمومي ا داره كل امور عشاير استان كرمان با توجه به تسهيلات اختصاص يافته به سازمان جهاد كشاورزي شمال استان كرمان توسط كار گروه توسعه بخش كشاورزي و با پيگيري و تلاش ادارات امور عشاير شهر ستانها و اداره بهسازي امور توليد اداره كل در مجموع 153 طرح در مناطق عشاير نشين با اعتبار بالغ بر 37000 ميليون ريال ارز تسهيلات كار گروه توسعه بخش كشاورزي بهره مند گرديده اند. لازم بذكر است اين تسهيلات با سود 7% با مدت تنفس 2 ساله مي باشد و پيش بيني مي شود با اجراي طرحهاي فوق بيش از 150 فرصت شغلي جديد جهت عشاير تحت پوشش فراهم خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید