رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان از احداث 54 باب نانوایی عمومی در مناطق روستایی و عشایری توسط اداره حفاظت و حمایت اداره کل خبر داد…

مهندس مهدی غربی گفت به منظور جلوگیری از قطع اشجار و تخریب پوشش گیاهی و همچنین تغییر الگوی مصرف سوخت روستاییان و عشایر در سالجاری تعداد 9 فقره طرح تنور خانه (پروژه تامین نان روستایی)در 9 روستای بحرانی شهرستان بافت راه اندازی گردید و 45 فقره طرح مشابه در روستاهای دیگر سطح استان تامین اعتبار گردید و در حال راه اندازی می باشد.

مهندس محمد مسعود ابوسعیدی کارشناس ناظر این طرح در گفتگو با خبرنگار سایت اداره کل گفت اجرای درست و موفق این طرح ها اهداف ذیل را تامین می نماید.

ییر الگوی مصرف سوخت در جوامع روستایی و عشایری

جلوگیری از تخریب پوشش جنگلی

ایجاداشتغال و کسب در آمد در روستاهای هدف

تامین رفاه نسبی خانوارها بخصوص زنان روستایی

کاهش آلودگی هوا و محیط زیست

تاثیر در کاهش انگیزه ترک روستا و مهاجرت به شهرها

صرف جویی در مصرف آرد و جلوگیری از ضایعات و دور ریز نان

دیدگاهتان را بنویسید