بنا به اظهار آقای حمیدرضا حاجی  رئیس اداره عمران وامور زیربنایی ، این  اداره کل در دیماه سال جاری  اقدام به آبرسانی سیار به مقدار 5571 متر مکعب در شهر ستانهای سیرجان – بردسیر – بافت – بم -شهر بابک نموده   و در بخش مرمت راههای عشایری به میزان 475 کیلو متر راه در شهر ستانهای سیرجان بافت و بم  مرمت گردیده است .

دیدگاهتان را بنویسید