آقاي مهندس جواد سالاري رئيس اداره عمران وامورزيربنايي اداره كل خدمات وفعاليتهاي عمرانی انجام شده در بخش نگهداري ومرمت راههاي عشايري وتامين آب آشامیدني در شهرستانهاي شمالي استان ، در 6 ماهه اول سال جاري رابه شرح ذيل بیان نمودند…

 

1-  تيغ زني ومرمت كليه ايل راههاي مسير كوچ عشاير به طول 500كيلومتر باتوجه به آغاز فصل كوچ پاييزه عشاير

2 -مرمت راههاي مناطق ييلاقي به طول 1200 كيلومتر.

3 -تأمين ،حمل وتوزيع 200000متر مكعب آب بهداشتي مورد نياز 1000خانوارعشاير

4- تهیه ،حمل وتوزيع 50 دستگاه تانكر ثابت جهت ذخيره آب بين خانوارهاي عشاير

دیدگاهتان را بنویسید