باپیگیری های مستمرنماینده محترم شرستان شهربابک، اداره کل امورعشایراستان واداره امور عاشایرشهرستان شهربابک  ودرراستای ایین نامه ساماند هی عشایر مصوبه 1384 تأمین آب 6 هزارنفر عشایر شهرستان شهربابک با حمایت مجتمع مس ایران صورت می پذیرد .

کرهانی رئیس امورعشایرشهرستان ، با اعلام این خبر گفت: در بازدید فرماندار ونماینده مردم ودیگر مسئولین از مناطق عشایری وبه منظور رفع مشکلات عشایری که بدون هیچ منت وچشم داشتی با حفظ فرهنگ غنی عشایری وبا تولیدات خود در شکوفایی اقتصادی  سهم بسزایی دارند، مقرر شد آب عشایر برای همیشه با دو دستگاه تانکر ویژه این کارتوسط  شرکت مس ایران تأمین گردد.با این اقدام روزانه 36 هزار لیتر آب مورد نیاز قسمت  اعظمی ازعشایر تأمین خواهدشد.

رئیس امور عشایرشربابک  افزود :همچنین از محل ماده 180 نمایندگی عشایری توسط فرمانداری ونماینده شهرستان سردار فتاحي مبلغ 200 میلیون تومان به بهبود وضعیت عشایر تخصیص یافته ودرخصوص شرکت تعاونی عشاير شهرستان نیز  در سال 92 توانسته ایم روند تضرری شرکت تعاونی عشایری ،را به سود دهی مناسب برسانیم .

دیدگاهتان را بنویسید