ارقام به میلیون ریال

عملکرد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای سال 88

تام طرح اعتبار مصوب تخصیص 12 ماهه
تامین آب و علوفه دام عشایر 12990 12990
ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان 5605 4231/09
سوخت فسیلی 435 325/71
تکمیل و تعمیر و تجهیز ساختمانهای اداری 200 200
مکانیابی کانونهای اسکان 200 30
عملیات اجرایی اسکان 2160 1354

دیدگاهتان را بنویسید