جدول عملکرد اعتبارات هزینه ای سال 88 اداره کل امور عشایر استان کرمان…

محل تامین اعتبار

جمع کل اعتبارات مصوب

(رقم آخرین اصلاحیه موافقتنامه)

اعتبار هزینه شده(عملکرد)

بند و

سایر

جمع

بند و

سایر

جمع

استانی

4994

6747

11741

4994

6747

11741

ماده 10 و 12خشکسالی

1555

1555

1555

1555

جمع

4994

8302

13296

8302

13296

دیدگاهتان را بنویسید