به گزارش واحد آموزش اداره كل امور عشاير استان كرمان در سال 1390 يك دوره آموزش برنامه هاي ساماندهي عشاير در محل مركز آموزش امور زيربنايي كشاورزي كرمان(باغين) به مدت يك هفته برگزار گرديد. در اين دوره 47 نفر شركت نمودن و از آموزشهاي لازم برخوردار گرديدند و در نهايت براي كليه شركت كنندگان گواهي آموزش نيز صادر گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید