مدير كل محترم اداره امور عشاير استان كرمان بمنظور باز ديد از پيشرفت فيزيكي وپروژه هاي سال 90 به شهر ستان بم و ريگان سفر و بر افزايش بهره وري وسرعت بخشيدن به روند اجرايي پروژه هاي عمراني و نظارت دقيق بر اجراي اين پروژه ها تاكيد بسيار نمودند همچنين از پروژه سد زير زميني آباد چهل تن و شركت تعاوني شهر ستان ديدن و از نزديك روند كار خدمت رساني به عشاير را بررسي ودر جلسه سران عشاير منطقه در فر مانداري شهر ستان ريگان حضور بهم رساندند ايشان در خصوص رويكرد اداره كل امور عشاير استان كرمان و استفاده از اعتبارات ملي جهت توانمند كردن بيش از پيش عشاير در توليد و با لفعل كردن پتانسيلهاي موجود در منطقه عشايري سخناني ايراد و وجود عشاير را براي اين نظام مغتنم دانستند.

دیدگاهتان را بنویسید