گزارش آقای مهندس جوادسالاري رئيس اداره عمران وامورزيربنايي اداره كل در خصوص عملكردپروژه ها ي سال 91 در مناطق عشايري شمال استان :

 

1-باتوجه به پراكندگي ودور افتادگي مناطق عشايري ونبود آب سالم مورد نياز در دسترس عشاير انجام عمليات آبرساني سيار از الزامات اداره كل امورعشاير استان بوده وتاكنون در سطح استان بالغ به 100000متر مكعب آبرساني واين ميزان آب با تعداد 9 دستگاه تانكر آبرساني در اختيار عشاير قرارگرفته است.

2- تيغ ومرمت ونگهداري راههاي عشايري : نظر به  گستردگي وصعب العبور بودن راههاي مناطق عشايري در سال 91 در سطح شهرستانهاي شمالي استان مقدار 4500كيلومتر از راههاي عشايري         تيغ زني ومرمت گرديده است.

3- در حوزه طرحهاي زير بنائي : عمليات پمپاژ آب از چهل تن بم با 70% پيشرفت فيزيكي وتأمين آب آشاميدني كشاورزي تعداد 80 خانوار در حال اجراء می باشد كه در سال 91 ، 27/3ميليارد هزينه گرديده است.

4- درراستاي تأمين آب آشاميدني در مناطق كوهستاني در شهرستان ريگان وبم با بهسازي چهارمورد چشمه وانتقال آب به محل دسترسي عشاير ،آب مورد نياز تعداد 35 خانوار تأمين گرديده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید