1- اجراي دومورد آب نما درمنطقه آبدرمدوار ات وميمندشهرستان شهربابك با اعتباري برابر چهارصد ميليون ريال ( پروژه هاي مصوب رياست محترم جمهوري)

2- حمل 175 سرويس تانكر 13000ليتري آب به مناطق عشايري درجستي ، مهن ، ميان كوه، گود قماش ، پشته قلات ، علي آباد، ميخ سفيد، چاه كاريز، ،چاه سرخوئيه،پرپا كل چشمه و……… مناطق عشايري ديگر شهرستان سيرجان

3- اتمام جايگاه توزيع نفت چاه زهرا شهرستان سيرجان وبهره مندي 180 خانوار عشاير منطقه

4- در خرداد ماه:

توزيع 2280 كيلو گرم آرد  در بين عشاير مناطق شهرستان سيرجان

توزيع 9746كيلوگرم سبوس گندم    ”      ”       “

”       80791  ”       جو                 ”      ”       ”              “

”       3372   ”       خوراك دام        ”      ”       ”              “

”       103000ليتر نفت سفيد          ”     ”        ”              “

تمديد بيمه اجتماعي 100 خانوار عشاير در شهرستان سيرجان

دیدگاهتان را بنویسید