آقاي مهندس شفيعي رئيس اداره بهسازي وامور توليد اداره كل عملكرد توسعه درختكاري در مناطق عشايردر سال زراعي 91را به شرح ذيل بيان نمودند.

ردیف

شهرستان

نام كانون

مساحت اجراي طرح(هكتار)

تعداد نهال كاشته شده(اصله)

تعداد خانوار بهره مند

نوع نهال استفاده شده

مثمر

غيرمثمر

مثمر

غيرمثمر

1

بردسير

درغستان

5

2000

40

گلابي-نوري-هلو-

2

بردسير

كله كوئيه

4

1

1600

1000

25

گلابي-نوري-هلو-چنار-صنوبر

3

بردسير

لاله زار

6

0.5

2400

500

50

گلابي-نوري-هلو-چنار-صنوبر

4

بافت

دشتاب-گوغر-كيسكان

5

0.25

1800

50

75

هلو-قيصي-بادام

5

رابر

مناطق عشايري شهرستان

2

__

400

__

40

گردو-قيصي-بادام

6

ارزوئيه

موتور پمپ هاي عشايري

4

__

1600

__

50

پرتقال-نخل

7

ريگان

چاه ملك

__

5

__

3500

72

كهور بندري-آتريپلكس-آكاسيا

8

ريگان

چاه ملك-هشتصد متري

__

3

__

2000

36

كهور بندري-آتريپلكس

9

ريگان

دهرضا

__

4.5

__

3000

55

كهور بندري-آتريپلكس

10

بم

دشت دارزين

__

3

__

2000

45

كهور بندري-آتريپلكس

11

فهرج

دشت سه كهور

__

3

__

2000

85

كهور بندري-آتريپلكس

12

نرماشير

دشت سياهكي

__

2

__

2000

47

كهور بندري

13

سيرجان

چاه بهرام

8

__

__

__

10

دانه پسته كشت شده و نهال استفاده نشده است.

14

شهربابك

ميمند

__

5

__

4000

150

بنه-بادام كوهي

جمع

34

27.25

9800

20050

780

دیدگاهتان را بنویسید