جدول عملکرد فعالیتهای عمرانی سال93                                                                                                                                    ارقام هزینه شده به میلیون ریال

شهرستان

آبرسانی سیار

( متر مکعب)

نگهداری وبازگشایی راه (کیلومتر)

تجهز وبرقرسانی چاه ( حلقه)

استخر ذخیره آب

( متر مکعب)

انتقال آب ولوله گذاری

( متر)

احداث پل(دهنه)

مرمت چاه مالداری (حلقه)

لایروبی قنات

( دهنه)

بهسازی چشمه

( دهنه)

 

 

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

بافت

6300

610

300

525

1

102

64

77

1700

300

3

500

 

 

 

 

 

 

ارزوئیه

3150

315

190

120

2

2468

50

100

2000

340

 

 

 

 

 

 

 

 

رابر

2700

225

375

190

 

 

12

30

6000

268

 

 

 

 

 

 

 

 

بردسیر

2760

260

350

445

 

 

270

285

500

50

 

 

 

 

 

 

 

 

رفسنجان

84

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بم

2700

270

300

375

 

 

80

66

13700

498

 

 

 

 

1

40

 

 

ریگان

3600

383

240

340

3

1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

250

شهربابک

12600

1130

380

417

1

471

 

 

21700

1432

 

 

 

 

 

 

 

 

سیرجان

9900

965

840

830

1

325

15

150

 

 

 

 

3

163

 

 

 

 

کرمان

900

80

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راور

900

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زرند

250

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوهبنان

500

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرج

 

 

 

 

2

809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرماشیر

46344

4487

 

 

2

294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح استان

25000

2508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

117688

11482

3050

3317

12

6425

491

708

45600

2888

3

500

3

163

1

40

3

250

جدول عملکرد فعالیتهای عمرانی سال 93                                                                                                                                                        ارقام هزینه شده به میلیون ریال

حصارکشی (مترطول)

خرید تانکر

( دستگاه)

خرید موتور روبین (دستگاه)

آبنما(متر)

سرویس بهداشتی

تجهیز کانون

مطالعه کانون

خرید تجهیزات

( میلیون ریال)

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

عملکرد

هزینه شده

50

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

150

9

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

220

 

 

1

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

900

50

120

1

49

3

40

200

400

22

220

1

2000

1

250

900

900

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید