آقای مهندس نظری رئیس اداره امور تعاونیها، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل عملکردشبکه تعاونیهای عشایری رادر مهر ماه 94به شرح زیر بیان نمود…

 

گزارش عملکرد شبکه تعاونیهای عشایری در مهر ماه 94

ردیف

عنوان فعالیت

مقدار/تعداد /حجم کار

واحد/ کار

توضیحات

1

توزیع آرد

473

تن

2

خرید و توزیع جو

300

تن

3

خرید و توزیع سبوس

219

تن

4

خرید و توزیع ذرت

80

تن

5

تولید کنسانتره

کارگاه/خوراک دام

125

تن

6

خرید و توزیع کالاهای اساسی

30

تن

7

بیمه دام

7237

راس

8

1-توزیع نفت و مواد سوختی

2- توزیع گاز

79500

2000

لیتر

سیلندر

9

آموزش و ترویج شبکه -صنایع دستی …..

86

نفر روز

بیمه دام- بیمه روستاییان وعشایر

10

بیمه روستائیان عشایر

4623

خانوار

جمع+80تمدید بیمه+16جدید

11

تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه عشایری کشاورزی

5000

میلیون ریال

اتحادیه

12

برگزاری مجامع و جلسات تعاونیها

4

مجمع عادی سالیانه

13

صندوق خرد زنان و تسهیلگران

1-انتخاب زن تسهیلگر در منطقه عشایری ریگان   -2- حضور درهمایش زنان کار افرین

2 نفر

معرفی دو نفر زن کار افرین عشایر درهمایش

14

طرح زنجیره تولید گوشت

2200

راس

15

خرید وفروش دام عشایر

45

راس

کشتار وفروش گوشت بره

دیدگاهتان را بنویسید