۱۷ فروردین

شرح فرآیند

عنوان : پروژه های عمرانی 1- هدف : تسریع در تصويب طرح وموافقت نامه ها ، يكي از فعاليتهاي اصلي سازمان در جهت ارائه خدمات به عشاير ، رضایت ارباب رجوع 2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری 3- مدت زمان انجام كار: 4- تعاريف : با توجه به گرفتاريهاي حرفه ا ي عشاير در راستاي…