اقدامات سایر دستگاهها چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 25 آذر 1387 ساعت 06:52
جامعه ايران از قشر شهري ، روستايي و عشاير تشكيل گرديده است كه قشر عشاير بدليل سيستم زندگي و كوچ نشيني اغلب در نقاط دور دست پراكنده اند و بدليل پراكندگي خدمات رساني توسط ساير دستگاها با مشكلات زيادي مواجه است.بدنبال طرح ساماندهي عشاير و اسكان عشاير داوطلب در كانونهاي توسعه با توجه به اينكه تجمع عشاير در اين كانونها زياد بوده است ليست آن به ساير دستگاهها ارسال گرديده است و بايستي از امكانات راه ،‌ شبكه آب آشاميدني ، خانه بهداشت و ... برخوردار گردند. درخصوص تجمع عشاير در كانونهاي توسعه تا كنون حدود 110 كانون تشكيل و راه اندازي گرديده است.