عملکرد اداره عشایری شهرستان کهنوج از ابتدای سال جاری چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه, 01 تیر 1386 ساعت 09:05

روغن نباتی28717کیلو گرم

برنج 72714 کیلوگرم

    قند و شکر 100019 کیلوگرم

در بین عشایر تو زیع گردیده است.

همچنین تعداد 301 نفراز عشایر بیمه و تعداد 2506 راس دام نیز تحت پوشش بیمه دامی قرار گرفتند