دربازدید مشترک مدیرکل امورعشایراستان کرمان ومدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان به مناطق عشایری شهرستانهای بم وریگان آقای صفوی مدیرکل غله استان اظهار داشت با توجه به اینکه عشایرشهرستان ریگان  تعدادشان از عشایر شهرستان بم بیشتر است ، شهرستان ریگان از سهمیه آرد بیشتری برخوردار میشود وبه زودی سهمیه آرد عشایر به دفتر نمایندگی امورعشایرشهرستان ریگان تخصیص داده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید