به گزارش آقای کورکی نژادرئیس اداره امورعشایرشهرستان سیرجان : مدیرکل دفتر بهسازی و امورتولید سازمان امور عشایر ایران و مسئول گروه صنایع دستی وتبدیلی  سازمان به همراه رئیس اداره بهسازی و امور تولید اداره کل از کلاس آموزشی  گلیم بافی در منطقه عشایری چاه سنگری از توابع شهرستان سیرجان بازدید …

واز روند  تشکیل و برگزاری دوره که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار گردیده مطلع وهدایائی از سوی اداره امورعشایر سیرجان به فراگیران حاضر در کلاس اهداء گردید.

 

همچنین از کارگاه گلیم بافی آقای روح الامینی وکارگاه آموزشی گلیم بافی کمیته امدا د امام خمینی سیرجان بازدید وضمن آشنایی با نحوه بافت گلیم شیریکی پیچ ،بازار یابی وتنگناهها ومشکلات موجوددرمسیرصادرات وتوسعه بافت گلیم ازمناطق عشایری استان اشنا گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید