به گزارش روابط عمومي اداره كل  آقاي مهندس شاكري به شهرستان بافت وارزوئيه عزيمت واز شركت تعاوني عشايري آن شهرستان بازديدنمودند…

ایشان در خصوص پيشرفت امور شركت وافزايش سوددهي دستورات  لازم را صادر نمودند. سپس در محل فرمانداري درخصوص جذب اعتبارات استاني با فرماندار lمحترم مذاكره وضمن عزيمت به شهرستان ارزوئيه در جلسه ايي كه در محل فرمانداري با حضور فرماندار،روساي آب وفاضلاب  ومنابع طبيعي ، رئيس ومعاون اداره عشايري شهرستان بافت درخصوص جذب اعتبارات استاني ومشكل عشايرسه  چاه وصدور مجوز آبياري وحفر چاه در مناطق قشلاقي عشاير وتمديد پروانه ييلاقي پس از تعيين تكليف مكان قشلاقي آنها، صدور مجوز بهره برداري آب از شميلان جهت اسكان عشاير ابراهيم پور توسط اداره آبياري ، تامين آب شرب عشاير در منطقه دهسرد توسط آب وفاضلاب روستايي تشكيل گرديده بود حضور بهم رسانده وپس از بحث وتبادل نظر تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

 

دیدگاهتان را بنویسید