به گزارش رئیس اداره امور عشایرشهرستان شهربابک :به منظور بررسی میزان خسارات وآلودگیهای وارده به مراتع وعشایرمحدوده کارخانه مس خاتون آبادشهربابک ، وزیر محترم جهادکشاورزی به اتفاق آقای دکتر رکنی ، استاندارکرمان  ،آقای فتاحی نماینده مردم شهربابک ورئیس سازمان جهادکشاورزی کرمان  به شهرستان شهربابک عزیمت …

وپس از بازدید وگفتگو با عشایر منطقه با برگزاری جلسه ایی در محل سیاه چادریکی از عشایر منطقه در خصوص رفع مشکل آلایندگی ذوب خاتون آباد وخسارات وارده به راههای آنهابحث وتبادل نظر،ومقررگردید گزارش مشروحی ازمیزان خسارات توسط دستگاههای مرتبط شامل اداره کل منابع طبیعی ،اداره کل دامپزشکی ،مرکز تحقیقات کشاورزی وسازمان جهاد کشاورزی ومحوریت اداره کل تهیه وبه سازمان جهاد کشاورزی وسازمان امور عشایر کشورارائه تابه استحضار مقام عالی وزارت رسانده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید