به گزارش روابط عمومی اداره کل امویر عشایر استان کرمان جلسه مشترك فی ما بین  مركز تحقيقات  كشاورزي ومنابع طبيعي واداره امور عشايراستان کرمان دررابطه  با طرح کلان ملي افزايش بره گيري در گله هاي گوسفند وبز-خرید دام امانی عشایر-پروزه بازاریابی صنایع دستی عشایر کرمان  با حضور مدير كل محترم اداره كل امورعشاير ،مسئول محترم بخش تحقيقات علوم دامي مركز تحقيقات كشاورزي ، رئيس اداره امور عشاير شهرستان بافت ومسئولين وكارشناسان اداره كل امورعشايررأس ساعت 8:30 صبح مورخ 91/5/8 درمحل سالن كنفرانس اداره كل امورعشاير كرمان تشكيل گردید…

 

دراين جلسه آقاي مهندس شاكري بيان نمودند:با توجه به مشكلات دام عشايراستان كه كمبود يا كاهش زايش دام می باشد  طرح ملی افزایش بره گیری  بسيار مفيد بوده واستان كرمان به عنوان پاپلوت اين طرح را شروع و اين هماهنگي وتعامل انجام گردیده كه مركز تحقيقات ، تحقيقاتي را در اختيار بخش لجراء قراردهد كه كار ميمون ومباركي است.ايشان درخصوص خريد اماني دام عشاير اشاره نمودند: اين طرح نيز مفيد خواهد بود.چرا كه دامهاي عشاير كوچ روي فرسوده وخيلي جوان از گله حذف شده وتوسط دلااهاي بازار زير قيمت خريداري مي گردندكه خلاف ميل عشاير است واين بحث ( خريد دام اماني از عشاير) باعث كوتاه شدن دست دلالها وافزايش توليد گوشت گوسفند وترويج مصرف عملي توليد خوراك دام و…………. خو اهد بود وبرانجام هرچه سريعتر  با توجه به زمان انجام طرح تاكيد نمودند.عمچنين اظهار داشتند بحث ايكاردا در منطقه بافت شروع گردیده وتداوم وآموزش وترويج در كرك بسيار مهم ونياز به اعتبارات ترويجي  داردوبايد در اين بحث از معتمدين عشايركمك گرفت . ايشان تاكيد نمودند بايد اين آموزش همگاني ومسئله تبديل كرك به نخ از طريق كارگروه توسعه كشاورزي هم دنبال گردد  چرا كه اين  خوشه توليدي همكاري تعاونيها را مي طلبد وبراي رفع اين مشكل نياز به كار تحقيقاتي است كه از عشاير حمايت معنوي گردد. در آخرجلسه پروژه بازاريابي صنايع دستي عشاير نيز مورد بررسي قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید