بنابه گزارش آقای منصور نظری ، رئیس اداره امورتعاونیها ترویج ومشارکت مردمی ،با توجه به مشکلاتی که دربخش امورمالیاتی شبکه تعاونیهای این استان وجودداشت. جلسه ای با حضور مدیران عامل تشکلها ومدیرکل امورمالیاتی استان وکارشناسان مالیاتی  تشکیل گردید . دراین جلسه نسبت به رفع موانع ومشکلات مالیاتی تعاونیهای استان اقدام لازم صورت و در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی امورمالیاتی جهت مدیران عامل و مسئولین مالی تشکلها برنامه ریزی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید