به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در اثر بارندگيها وجاري شدن سيل در تیرماه در مناطق عشايري چهرن وريگزماء وقلعه ديلم شهرستان رابر بافت خسارات زيادي در بخش كشاورزي اين منطقه وارد شده است …

 

1- تخريب راههاي عشاير                                      50كيلومتر

2- تخريب باغهاي گردو                                        1500اصله گردو

3-تخريب كشت سيب زميني                                  20هكتار

4- تخريب  چادرهاي عشايري                                  10مورد

5- تخريب كانالهاي كشاورزي                                 200متر

6-تلفات گوسفند                                                    200رأس

7-تخريب قنوات                                                     5رشته

8- تخريب خرمنهاي جووگندم                                  10مورد

9- تخريب چشمه ها                                               20دهنه

دیدگاهتان را بنویسید