به گزارش روابط عمومي اداره كل يك دوره آموزش ا شنايي با قوانين ومقررات مالي در مورخ  6/8/92 جهت مديران عامل ومسئولين امورمالي شركتهاي عشايري در محل اداره كل امورعشاير ي از محل سرفصل آموزش اركان تشکلها  برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید