به گزارش روابط عمومی اداره کل دومین جشنواره بز کرکی راینی همزمان با چهارمین سمینار مدیریت پرورش دام دردانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید .دراین جشنواره سخنرانی ومقالاتی توسط اساتید وصاحب نظران سراسر کشور ارائه گردید …

اداره کل امورعشایر بابرپایی سیاه چادر عشایر ونمایش زندگی وتولیدات لبنی وصنایع دستی درنمایشگاه شرکت نمودکه علاوه بربازدید مسئولین واساتید ،زمینه بحث وتبادل نظر درخصوص مسایل مربوط  به پرورش دام عشایر خصوصا بزکرکی راینی درفضای عشایری نیز فراهم گردید .

دیدگاهتان را بنویسید