به گزارش روابط عمومی اداره کل : امام جمعه محترم کرمان طی جلسه ایی با مدیرکل ،کارکنان وسران ومعتمدین عشایر بیان نمودند:

اگر صدسال به عقب برگردیم می بینیم جمعیت عشایر درکشور بیشتربوده که ارام ارام به دلایل متعددی کم شده است .عشایر ویژگیهایی دارند که افتخار امیز است .اول شجاعت وغیرت انها که همیشه درطول تاریخ عنصرهایی شجاع وتاریخ ساز بوده اند…

 

دوم ا نها مولدوتولیدکننده بوده وخیرات وبرکاتشان درجوامع دیگر سرازیر است سوم عشایر حافظ اداب ورسوم وسنتهای مردم درطول تاریخ بوده اند که غالبا اداب ورسومشان  مثبت بوده است .نکته اخرهمبستگی وهمدلی عشایر ووحدت بین انهاست که درروزهای سخت درکنارهم یکپارچه میشدند .امااززمانی که جوانها برای تحصیل به نقاط دیگر رفتند جمعیت انها سیر نزولی پیداکرد.

حضرت امام خمینی (ره )فرمودند:عشایر ذخایر انقلابند.

ایشان اظهار داشتند :باید جوانهای تجصیلکرده با طرحهای مناسبترازهمیشه بتوانند فرضیه هایی درمورد عشایر تعریف کنند که به انها بهتر رسیدگی شود .همچنین بایستی  ازخودتحصیلکرده ها ومسئولین  عشایر برای بهبود وضعیت عشایرگروهی تشکیل شود .

درادامه اقای مهندس ابراهیمی ضمن خیرمقدم وتشکر ازامام جمعه محترم بیان نمودند :جمعیت عشایر ما22500خانواراست که بعداز فارس رتبه دوم عشایرکشورراداریم عشایر استان درون کوچ وبرون کوچ هستندوشامل 28ایل و42طایفه مستقل که4%جمعیت استان و9/2درصد  جمعیت عشایر کشورراتشکیل میدهند .بیش از 70هزار هکتار درشمال وجنوب درقلمرو عشایر وبیش از 3میلیلون راس دام دراختیار دارند .حدود سی درصد صنایع دستی استان توسط هنرمندان عشایر تولید میشود . ایشان ادامه دادند:دربحث تولیدات حدود 700تا800هزارراس دام زنده  وارد بازار میکنند ودربحث کرک نیز رتبه سوم را درجهان داریم  وحدود 85%کرک تولید میکنیم که تماما صادر میشود .د ربحث بیمه دام 128000راس دام بیمه و6500خانوار بیمه شده اند .50مورد مطالعات داشته ایم وحدود 8000خانوار اسکان داده شده اندهمچنین حدود 14یا 15هزار کیلومتر راه درقلمرو عشایر وشش هزارایل راه داریم  . ابرسانی سیار بسیار فعال است ودربحثهای مختلف مانند حفر وتجهیز چاه وبهسازی چشمه وقنات ……کار انجام میشود .وقرار است امسال ازطریق اداره برق کلیه عشایر ازبرق بهره مند شوند .اتحادیه تعاونیهای عشایر نیز توزیع سوخت –ارد-سبوس-وسایرنهاده های دامی …..دربین عشایر رابه عهده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید