بيانيه دفتر نمايندگي ولي فقيه اداره كل عشاير كرمان در رابطه باروز قدس

روز جهاني قدس از يادگارهاي ارزشمند امامئ خميني (ره) است كه مردم ايران براي پاسداشت آن وحمايت از مسلمانان فلسطين در راهپيمايي اين روز شركت مي كنند.تمامي فطرتهاي حقيقت خواه روز قدس عليه ظلم وزياده خواهي استكبار جهاني ورژيم اسرائيل غاصب اعلام انزجار كرده وبيداري وهوشياري خودرا در برابر توطئه هاي شوم آنان به نمايش مي گذارند اكنون كه دشمن با شگردهاي وروش هاي مختلفي سعي درتضعيف  جهان اسلام دارد با حضور پرشور خود در مراسم روز قدس بار ديگر عظمت وابهت اسلام را به دشمنان نشان دهند هرچه حضور مسلمانان در اين راهپيمايي گسترده تر باشد. انعكاس آن در جهان وتأثير آن بر افكار عمومي بيشتراست.

شركت در راهپيمائي توطئه هاي دشمنان را در كشورهاي اسلامي بخصوص سوريه ومصرو……. خنثي مي كند.

کارکنان اداره کل عشایری وجامعه عزيز عشاير مثل هميشه با حضور گسترده خودشان در راهپيمائي روز قدس عليه دشمنان اسلام بخصوص رژيم غاصب اسرائيل اعلام انزجار كرده مشتي آهنين به دهن رژيم غاصب خواهند زد.

دیدگاهتان را بنویسید